Brexit en de gevolgen voor de tenuitvoerlegging van vonnissen (deel 2 van 2)


 Brexit en de gevolgen voor de tenuitvoerlegging van vonnissen van en naar de UK (deel 2 van 2)

Op 28 maart 2019 hebben wij een artikel gepubliceerd over de gevolgen van Brexit voor de betekening van Nederlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. In dit tweede artikel staan we stil bij de gevolgen van Brexit voor de tenuitvoerlegging van Britse vonnissen in Nederland; tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven geldt onderstaande ook voor de tenuitvoerlegging van Nederlandse vonnissen in het Verenigd Koninkrijk.


Britse vonnissen die op het moment van uittreding (zonder deal) al worden geëxecuteerd in Nederland.

Zoals we in het vorige artikel hebben aangegeven was (en is) één van de hoofdbeginselen binnen de Europese Unie om de justitiële samenwerking tussen de lidstaten op civielrechtelijk gebied te bevorderen. Onder andere door Europese verordeningen. Op het terrein van de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen uit de ene lidstaat op het grondgebied van de andere lidstaat zijn er in de loop der tijd meerdere verordeningen ontwikkeld. De belangrijkste daarvan zijn:
(a) de “Verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet- betwiste schuldvorderingen”,  ook wel de EET Verordening (EET-Vo) genoemd.
b) de “Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”, in de praktijk kortheidshalve aangeduid met de herschikte EEX verordening (EEX-Vo)

Hoewel beide verordeningen op onderdelen van elkaar verschillen, hebben ze met elkaar gemeen dat rechterlijke beslissingen die onder die verordening vallen direct in een andere lidstaat van de Europese Unie ten uitvoer gelegd kunnen worden zonder dat een rechter in de tenuitvoerleggings-lidstaat daar nog afzonderlijk toestemming (verlof tot tenuitvoerlegging) voor hoeft te geven.

Bij een harde BREXIT komen mogelijk executietrajecten in gevaar
 Bij een harde BREXIT komen mogelijk ecutietrajecten in 
Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder deal verlaat verliezen deze verordeningen (op grond van artikel 50 lid 3 van het Unieverdrag) hun werking op 12 april 2019. De vraag is welke gevolgen dat heeft voor Britse vonnissen die op dat moment reeds op grond van de EET Verordening of de herschikte EEX Verordening in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Kan de executie van die vonnissen in Nederland voortgaan of moet die worden geschorst? Helaas wordt die vraag niet expliciet beantwoord in het Verdrag betreffende de Europese Unie, in de EET Verordening of in de EEX Verordening. Dit zou tot interessante executiegeschillen kunnen leiden.

Onze visie is dat een Brits vonnis na de voorlopig op 12 april 2019 gestelde uittredingsdatum op basis van de voormalige EET-Vo en de EEX-Vo in Nederland slechts executoriale kracht behoudt als daar een wettelijke basis aan ten grondslag ligt in de vorm van:

(a) een withdrawal agreement tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, of;
(b) een andere (multilaterale of bilaterale) verdragsbepaling;

Gezien de stemmingen in de avond van 3 april 2019 in het Britse House of Commons is het steeds minder waarschijnlijk dat de door de Britse premier May in concept uit onderhandelde -Withdrawal Agreement in de toekomst nog zal worden aangenomen in het Britse parlement. De meest waarschijnlijke optie is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 12 april 2019 zonder deal verlaat, of dat het beroep op artikel 50 van het Unieverdrag (het uittredingsartikel) wordt herroepen (revocation). Maar het kan nog alle kanten uit.

De vraag is of er wellicht een andere wettelijke grondslag, in de vorm van een Verdragsbepaling, aangewezen kan worden op basis waarvan Britse vonnissen die op 12 april 2019 executoriale kracht hadden in Nederland, na die datum die executoriale kracht behouden. Als daarvoor al een verdragsbepaling in aanmerking komt, dan zou naar onze opvatting artikel 70 lid 1 sub b van het “Weens verdrag inzake het Verdragenrecht” de meest waarschijnlijke zijn. Dat artikel bepaalt:


1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:  

(a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty; 
(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination.

2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or withdrawal takes effect.

Beseffend dat de term “parties” in de eerste plaats slaat op de verdragsluitende staten zelf, zou de redenering kunnen zijn dat als het Verenigd Koninkrijk voor de uittredingsdatum (ten behoeve van haar burgers) eenmaal het recht heeft verworven om een bepaald vonnis over de landsgrenzen heen in een andere lidstaat te doen executeren, dat recht ingevolge artikel 70 lid 1 sub b van het Weens Verdrag niet wordt aangetast.

Die benaderingswijze doet naar onze mening het meest recht aan de belangen van de betrokken Britse burgers die op het moment van uittreding al doende zijn met de executie van hun Brits vonnis in een andere lidstaat en tevens bevordert het  voor alle partijen de rechtszekerheid.

Ondanks dat kunnen wij naar de huidige stand van zaken niet de garantie geven dat artikel 70 van het Weens Verdrag daadwerkelijk een begaanbare route is. Indien u als advocaat, rechtshulpverlener of als gerechtsdeurwaarder geconfronteerd wordt met een situatie dat u op de uittredingsdatum doende bent met de executie van een Brits vonnis op basis van de EET-Vo of de EEX-Vo, dan is er naar onze mening voldoende reden om direct een deurwaardersrenvooi te starten om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, mede ter voorkoming van aansprakelijkheden of tuchtrechtelijke procedures.

Britse vonnissen die op het moment van uittreding (zonder deal) niet reeds werden geëxecuteerd in Nederland.

Hoewel in onze visie Britse vonnissen die op het moment van uittreding reeds werden geëxecuteerd in Nederland hun executoriale kracht behouden, geldt dat volgens onze visie niet voor Britse vonnissen die op de uittredingsdatum niet reeds werden geëxecuteerd of voor vonnissen welke in de toekomst nog door Britse rechters gewezen zullen worden.

De “post-brexit”-vonnissen kunnen op een andere wijze toch voor tenuitvoerlegging in Nederland in aanmerking komen! Namelijk op grond van het oude (uit 1968 stammende) Verdrag van Brussel, in de praktijk ook wel bekend onder de naam EEG-executieverdrag. Immers, met de inwerkingtreding van de Europese Executieverordening (EU) Nr. 1215/2012 (en haar voorloper) is het oude EEG executieverdrag niet komen te vervallen, maar is ingevolge artikel 68 van de Europese Executieverordening slechts de werking ervan opgeschort voor de onderwerpen welke in de nieuwe verordening werden geregeld.

Er zit wel een aantal belangrijke verschillen tussen de Europese Executieverordening en het oude EEG Executieverdrag. Volgens het EEG Executieverdrag levert een Brits vonnis in Nederland namelijk niet automatisch een executoriale titel op, maar dient in Nederland nog een verlof tot tenuitvoerlegging te worden gevraagd. Een tweede verschil is dat, zodra de eisende partij in Nederland een verlof tot tenuitvoerlegging heeft verkregen en dat heeft betekend, de partij tegen wie de executie zich richt gedurende een termijn van één maand na betekening het rechtsmiddel van verzet kan instellen. Gedurende die verzet termijn kan de eisende partij slechts bewarende (conservatoire) maatregelen nemen, geen executoriale.
Dat zou een behoorlijke stap terug in de tijd zijn.

Wij hopen met deze serie van twee artikelen richting te geven aan wat er volgens ons  “post (no deal) Brexit” mogelijk is en wat de eventuele valkuilen zijn. Mocht het Verenigd Koninkrijk een andere weg inslaan, dan zullen wij onze informatie aan de recente ontwikkelingen aanpassen.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?