De (pre)contractuele informatieplichten (deel 4)

De (pre)contractuele informatieplichten (deel 4) Als handelaar moet je bij het sluiten van een overeenkomst bepaalde informatie verstrekken aan de consument. Deze informatie moet juist, volledig en begrijpelijk zijn. In de praktijk is dit vaak niet zo gemakkelijk. Maar gemakkelijk of niet, als een handelaar wegens wanbetaling haar vordering wil voorleggen aan een rechter zal deze ambtshalve toetsen of is voldaan aan alle (pre)contractuele informatieplichten.

Ambtshalve toetsen willen zeggen dat een rechter uit eigen bewegen bekijkt of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Bij een vordering tot betaling van een geldsom, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen een handelaar en een consument zal dus in rechte worden getoetst of aan alle vereisten is voldaan.

Zodra de rechter constateert dat er niet is voldaan aan de informatieverplichting, dan kan die hier een sanctie voor opleggen. Dit kan leiden tot verminderen van de hoofdsom of, in het ergste geval, algehele afwijzing van de vordering. De rechtspraak hanteert de volgende maatstaf voor het opleggen van een sanctie:
Eén tot en met drie voldoende ernstige schendingen van de essentiële informatieplichten worden gesanctioneerd met een vermindering van 25% van de hoofdsom.
 
Meer dan drie voldoende ernstige schendingen van de essentiële informatieplichten worden gesanctioneerd met een vermindering van 50% van de hoofdsom.


Ten aanzien van de essentiële informatieplichten toetsen de rechtbanken ook of artikel 6:230t lid 2 BW en artikel 6:230v lid 7 BW correct zijn nageleefd. Ontbreekt (een deel van) de essentiële informatie in de duurzame gegevensdrager dan geldt dat als één schending.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies over hoe een overeenkomst te sluiten? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 088 411 12 13.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?