Aanscherping eisen dagvaarding in incassozakenAanscherping eisen dagvaarding in incassozaken.

In incassozaken worden vorderingen gebruikelijk door middel van een dagvaarding ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. In de dagvaarding behoort de eiser te omschrijven wat hij of zij van de rechter verlangt (namelijk het uitspreken van een bepaalde veroordeling van de gedaagde partij) en de gronden waarop die vordering berust. Indien de gedaagde in de procedure verschijnt en verweer voert, dan moet de rechter dat verweer vervolgens beoordelen. In zaken waarin gedaagde niet in de procedure verschijnt (verstekzaken) mag de rechter de vordering van de eisende partij toch niet zomaar toewijzen, maar moet hij de vordering ook in dat geval toetsen. De mate van toetsing hangt echter af van het feit of gedaagde een natuurlijk persoon /consument is, dan wel een niet consument of rechtspersoon.

Zo is van belang dat de rechter in alle verstekzaken moet toetsen of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt, maar dat is slechts een globale marginale toetsing. In zaken waarin de gedaagde een natuurlijk persoon c.q. consument is gaat die toetsing echter veel verder aangezien op grond van Europese wetgeving en jurisprudentie in dat geval ambtshalve op de rechter de verplichting rust te toetsen of de vordering (of een bepaald contractbeding) in strijd is met Europees consumentenrecht en in het bijzonder met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Nieuw beleid

Aangezien de Rechtspraak van mening is dat dagvaardingen in incassozaken niet altijd voldoende gegevens bevatten om de ambtshalve toetsing te kunnen verrichten heeft de voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht dd. bij brief van 24 mei 2019 nieuw beleid aangekondigd. Dat beleid houdt in dat in incassozaken waarin de gedaagde partij een natuurlijk persoon / consument is, de dagvaardingen vanaf 1 juli 2019 zodanige gegevens dienen te bevatten dat de rechter de noodzakelijke ambtshalve toetsing kan doen. Daartoe heeft de Rechtspraak een informatieformulier ontwikkeld waarin vragen zijn opgenomen welke de eisende partij in de dagvaarding in elk geval dient te behandelen. Daarbij moet (niet limitatief) onder meer gedacht worden aan vragen zoals:

  • of de overeenkomst waarop de eisende partij zich beroept in of buiten een verkoopruimte is gesloten; hiermee wordt beoogd de rechter in staat te stellen om te bepalen of de wettelijke verplichtingen inzake overeenkomsten op afstand of overeenkomsten buiten de verkoopruimte op de eisende partij van toepassing zijn en zijn nageleefd;
  • of de vordering van de eisende partij mede is gebaseerd op algemene voorwaarden en zo ja een toelichting waarom de bedingen van die algemene voorwaarden niet oneerlijk zijn in de zin van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten;
  • of, ingeval de vordering een kredietovereenkomst betreft, de kredietgever haar precontractuele informatieverplichtingen is nagekomen en of er bij het aangaan van een kredietovereenkomst een kredietwaardigheidstoets is uitgevoerd.

Tussenvonnis

In zaken die vanaf 1 juli 2019 dienen zal de rechter beoordelen of de dagvaarding of het daarbij gevoegde informatieformulier de noodzakelijke gegevens bevatten. Is dat niet het geval, dan zal de rechter in eerste instantie (tot 1 oktober 2019) nog een tussenvonnis wijzen waarbij de eisende partij gelegenheid wordt geboden om ontbrekende informatie te verstrekken. In dat geval moeten het tussenvonnis en de aanvullende informatie wel bij exploot betekend worden, waarbij de gedaagde andermaal wordt opgeroepen om voort te procederen.

Voor zaken die vanaf 1 oktober 2019 voor het eerst dienen zal de rechter die tussenstap overslaan. Vanaf dat moment zal de rechter verstekzaken slechts op de dagvaarding en de daarbij overgelegde stukken beoordelen en zal er (in beginsel) geen gelegenheid meer worden geboden om aanvullende informatie te verstrekken, hetgeen in voorkomend geval zou kunnen leiden tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

Volledige transparantie

Waar andere gerechtsdeurwaarderskantoren en incasso-organisaties al hebben laten weten dat het nieuwe beleid voor hen een forse werkverzwaring zal opleveren, zal dat voor AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders niet het geval zijn; wij beseften in het verleden reeds het belang om de rechterlijke macht in onze dagvaardingen uitgebreid en volledig te informeren. Vrijwel direct nadat het nieuwe beleid vanaf 1 juli 2019 is aangekondigd hebben wij besloten om al voor de feitelijke ingangsdatum gebruik te maken van de informatieformulieren. Volledige transparantie; ook dat past in ons beleid van Sociaal Verantwoord Incasseren.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?