Ambtshalve toetsing door de RechterIn 2000 hebben rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgemaakt dat nationale rechters de taak hebben om in zaken waarbij consumenten zijn betrokken, steeds uit eigen beweging actief aandacht te besteden of een beding in een contract of algemene voorwaarden wellicht oneerlijk is voor een consument volgens de normen uit het Europese consumentenrecht en of die consument daartegen beschermd moet worden.

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse rechters daar eenduidig mee omgaan, hebben de Nederlandse rechters uit hun midden een werkgroep aangesteld die adviezen uitbrengt. Die werkgroep heeft in 2010 een rapport met adviezen opgesteld en laatstelijk in 2018 is dat rapport geactualiseerd.

De werkgroep geeft rechters het advies om vooral aandacht te besteden of boetes en vertragingsrentes in overeenstemming zijn met het Europese consumentenrecht. Zo is een boete vanwege het overtreden van een verplichting door een consument toegestaan, maar de algemene lijn is wel dat een rechter moet toetsen (a.) of de overtreding van die verplichting ernstig genoeg is om de boete te rechtvaardigen en (b.) of de hoogte van de boete in redelijke verhouding staat tot de verplichting. Bij dat laatste dient er aanknoping gezocht te worden bij de schade die het gevolg is van de overtreding van de verplichting.

Daarnaast is er een taak voor een rechter om de hoogte van de vertragingsrente te toetsen. Vertragingsrentes voor consumenten dienen in lijn te zijn met wettelijke rente (thans 2% per jaar). Een rente voor consumenten die hoger is dan de wettelijke handelsrente (thans 8% per jaar) welke handelsrente voor professionele partijen geldt, mag in beginsel als oneerlijk worden beschouwd volgens het Europese consumentenrecht.

Kort en goed, op grond van het Europese consumentenrecht wordt de vrijheid om de inhoud van een contract of algemene voorwaarden te regelen, beperkt. Het is goed om daarover na te denken bij het sluiten van een contract of opstellen van algemene voorwaarden en daarmee rekening te houden als een gang naar de rechter noodzakelijk is. AGIN Timmermans heeft de expertise in huis om u te adviseren waar de ruimte ligt.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?