Begrippenlijst
Aanmaning
Sommatie, bevel van de schuldeiser aan zijn schuldenaar om alsnog binnen een aangegeven termijn te presteren.


Aanzegging
Gerechtelijke mededeling, bekendmaking bij exploot.


Afrekenen
Sluiten van een zaak. Verantwoording van de door AGIN ontvangen en afgedragen gelden en de door AGIN gemaakte kosten.


Akte
Geschrift opgemaakt tot bewijs ener rechtshandeling: geschrift bestemd tot bewijs te dienen.


Algemene Voorwaarden
Bedingen die men in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in overeenkomsten met zijn opdrachtgever pleegt te gebruiken. De Algemene Voorwaarden staan op website van AGIN.


Antwoord
Verweer tegen de eis; in het burgerlijke proces: de conclusie van antwoord van de gedaagde op de dagvaarding van de eiser.


Beslag
(Voorlopige) maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van anderen onttrekt.


Betalingsregeling
Regeling waarbij de debiteur de vordering in termijnen aflost. De opdrachtgever heeft hiervoor toestemming gegeven.


Betekening
Gerechtelijke, ambtelijke bekendmaking van stukken en mededelingen aan de daarbij belanghebbende of aan zijn woonadres, door een gerechtsdeurwaarder, die daarvan akte opmaakt (resp. een verklaring op het stuk stelt).


Bevel
Bij betekening: exploot van gerechtsdeurwaarder houdende aanzegging om aan het vonnis of aan de akte te voldoen.


Buitengerechtelijk
In enkele vaste uitdrukkingen: buitengerechtelijke handeling; handeling buiten toedoen, buiten kennisneming van enige rechter, door partijen onderling; buitengerechtelijk geschrift, stuk, akte: niet van enig rechterlijke college of rechterlijke autoriteit afkomstig.


Comparitie
Verschijning van partijen in persoon voor de rechter in de raadkamer, bij de wet of door de rechter gelast.


Conclusie
De gerechtelijke schriftuur in haar geheel, bevattende de beweringen en vertogen der partijen: conclusie van eis, antwoord, repliek en dupliek.


Conservatoir
Speciaal in de uitdrukking conservatoir beslag; beslag tot bewaring, te leggen op de (on)roerende goederen van een schuldenaar als er gegronde vrees bestaat voor verduistering van die goederen. Ook onder een derde kan een dergelijk beslag gelegd worden. Voor dit beslag is nog geen vonnis aanwezig, maar is wel rechterlijke toestemming nodig.


Dagvaarden
Het doen uitbrengen of betekenen van een dagvaarding aan een gedaagde, getuige of deskundige in een burgerlijke of strafzaak, ter verschijning voor de rechter.


Dagvaarding
Mededeling – schriftelijk, eventueel ook mondeling – aan een gedaagde of verdachte, getuige of deskundige, dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter zal hebben te verschijnen, onder mededeling van hetgeen aldaar van hem verlangd zal worden en door wie. In burgerlijke zaken geschiedt de dagvaarding in opdracht van de eiser bij deurwaardersexploot.


Debiteur
Schuldenaar van de opdrachtgever.


Declareren
Het versturen van een nota ter betaling van de gemaakte kosten.


Derdenbeslag
Beslag onder derden; beslag te leggen door de schuldeiser uit kracht van authentieke akte, rechterlijk vonnis of verlof op gelden of goederen die aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn of toebehoren, die onder derden berusten.


Dienst
De resultaten die een gevolg zijn van activiteiten op het contractvlak tussen de dienstverlener en de opdrachtgever en van interne activiteiten van de dienstverlener ten einde aan de behoeften van de opdrachtgever te voldoen.


Dienstverlening
De activiteiten van de leverancier die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de dienst.


Document
Informatie bedoeld om de dienstverlening op de meest efficiënte wijze, kwalitatief verwoord, met bekende methoden en middelen uit te voeren. Deze informatie kan allerlei verschijningsvormen hebben, met name op papier of elektronische informatiedragers.


Dossier
De verzameling gegevens en documentatie van de opdrachtgever en debiteur die op een bepaalde zaak betrekking heeft. De gegevens kunnen geschreven, tastbare gegevens zijn, maar ook elektronische gegevens.


Dupliek
Conclusie van dupliek; het nadere antwoord van de gedaagde op de repliek van de eiser in het burgerlijke proces.


Eindvonnis
Vonnis dat een civiel geschil voor wat een bepaalde instantie betreft (b.v. kantonrechter, rechtbank) definitief beëindigt. Het vonnis bestaat uit feitelijke overwegingen, rechtsoverwegingen en de beslissing.


Eis
In burgerlijke zaken, de conclusie van de eis door de eiser, hetzij in eerste aanleg, hetzij in appèl, herhalende de inhoud der dagvaarding voor zover terzake.


Eiser
Degene die een rechtsgeding aanvangt; in tegenstelling tot de gedaagde.


Executie
Tenuitvoerlegging van vonnissen en akten in burgerlijke zaken.


Executoriaal
Voor gerechtelijke tenuitvoerlegging vatbaar.


Exploot
Mededeling door een gerechtsdeurwaarder, ambtshalve of in bijzondere opdracht, gedaan aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres; en de daarvan opgestelde verklaring, akte.


Faillissement
Faillissement van een schuldenaar is de gerechtelijke vastgestelde toestand te hebben opgehouden te betalen, met als gevolg een algemeen beslag op vermogen en inkomsten ten behoeve van alle schuldeisers en een gerechtelijk beheer en vereffening van zijn vermogen.


Gedaagde
In een burgerlijke of administratief rechtsgeding: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht, de gedagvaarde, de tegenpartij van de eiser.


Gemachtigde
In het algemeen: degene aan wie een volmacht is verstrekt.


Gerechtsdeurwaarder (GDW)
Functionaris, benoemd door de kroon, belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. De gerechtsdeurwaarder kan optreden als proces- of rolgemachtigde en kan
– overeenkomstig de wet – in en buiten rechte rechtsbijstand verlenen, als curator of bewindvoerder optreden, gelden ontvangen voor derden en andere werkzaamheden verrichten met een winstoogmerk of in loondienst.


Hoofdsom
Kapitaal, in de betekenis van: geleende of anderszins verschuldigde geldsom, ter onderscheiding van de daarop berekende interessen.


Incasso
Buitengerechtelijke inning van een geldvordering.


Ingebrekestelling
Een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.


Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (K-GDW)
zie Gerechtsdeurwaarder, maar de benoeming door de kroon heeft (nog) niet plaatsgevonden.


Kantonrechter
De rechter, die behoort tot de sector kanton van de rechtbank.


KBvG
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.


Kwijtschelding
Rechtshandeling waarmee een schuldeiser zijn schuldenaar van diens verplichting(en) bevrijdt.


Loonbeslag
Vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon dat deze aan de debiteur (werknemer) schuldig is of zal worden.


Medewerker
Iedereen in dienst van één van de bij AGIN aangesloten kantoren of dochtermaatschappijen. Het dienstverband kan zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd, fulltime, parttime, stagiaire of op uitzendbasis.


Offerte
Rechtshandeling welke door aanvaarding tot een overeenkomst leidt.


Opdracht
Opdracht van een opdrachtgever voor het uitvoeren van een dienst / project.


Opdracht (losse)
Een ambtelijke handeling die door een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder moet worden uitgevoerd voor een derde partij. Dit is meestal het betekenen van een dagvaarding of een vonnis danwel een (conservatoir) beslag.


Opdrachtgever
    • ambtelijke opdrachtgevers (incassobureau, advocatenkantoor, collega-gerechtsdeurwaarders, overheid)
    • zakelijke opdrachtgevers
Ontruiming
Uit kracht van een vonnis of notariële akte door een gerechtsdeurwaarder (al dan niet met politiehulp) iemand dwingen een onroerende zaak te verlaten. Ook: het vrijwillig verlaten ervan.


Repliek
Antwoord op een conclusie van antwoord. Conclusie van repliek: de nadere conclusie van de eiser in het burgerlijke geding, na het antwoord van de gedaagde. Het antwoord op de conclusie van repliek heet dupliek.


Rol
Het register van de burgerlijke zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden, waarop de aangebrachte zaken naar tijdsorde worden geboekt en aantekening wordt gehouden omtrent hetgeen deswege voorvalt.


Rolzitting
Zitting van het gerecht waarop zaken worden aanhangig gemaakt, stukken worden overgelegd, uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan en dergelijke. Op de rolzitting wordt niet gepleit.


Schuldenaar
Hij die krachtens verbintenis gehouden is tot voldoening van een verbintenis aan de crediteur.


Sommatie
Aanmaning, ook: vordering; speciaal aanmaning tot betaling, iets te verrichten of zich van iets te onthouden; veelal per brief of exploot, ter inleiding van een eventuele vordering in rechte.


Stand van zaken overzicht
Een overzicht voor de opdrachtgever van de hoedanigheid van alle lopende zaken op zijn debiteuren.


Tussentijdse afdracht
Het tussentijds afdragen van gelden aan de opdrachtgever, welke zijn ontvangen van de debiteur, na verrekening van de in die zaak gemaakte kosten.


Tussenvonnis
Vonnis dat geen einde aan het geding maakt en dus geen eindvonnis is.


Verhaal
Gerechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.


Verhaal bieden
Antwoord op de vraag of de debiteur over vermogensbestanddelen beschikt waarop een vordering verhaald kan worden.


Verstek
Niet verschijnen (verstek laten gaan) door een procespartij, het gerechtelijk vaststellen daarvan (verstek verlenen). Verstek brengt in de regel toewijzing van de eis van de tegenpartij met zich mee.


Volmacht
Bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.


Vonnis
In ruime zin: uitspraak door de rechter gegeven ter voorlopige of definitieve beëindiging van een voor hem gebracht geding, in de vereiste vorm gegeven. (zie ook Eindvonnis)


Voorschot
Depot: de verlangde storting als voorschot op het te verdienen honorarium of vergoeding en/of ter dekking van de te maken kosten.


Vordering
De hoofdsom vermeerderd met de interesten en toeslagen voor gemaakte kosten in dezelfde zaak.


Wettelijke rente
De rente verschuldigd bij vertraging in de voldoening van een geldsom, Tenzij in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een ander rentepercentage gesteld is.


Zaakniveau
Het niveau van de individuele dossiers. Op zaakniveau wordt er ingegaan op de inhoud van een bepaald dossier.


Zaakwaarnemer
Degene die op redelijke grond doch zonder dat daartoe een rechtsplicht bestaat, andermans belang behartigt.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?