Algemene Voorwaarden AGIN Timmermans

Algemene voorwaarden van ieder deelnemend kantoor in de Associatie van Gerechts-deurwaarders en Incassospecialisten in Nederland (AGIN) 

1. Toepassingsgebied
1.1 Uitsluitend de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

2. Definities
2.1 Het AGIN-kantoor is een deelnemend gerechtsdeurwaarderkantoor in de Associatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten in Nederland.
2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die het AGIN-kantoor een opdracht verstrekken.
2.3 Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en rechtsbijstandverzekeraars.
2.4 Ambtelijke werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.
2.5 Niet-ambtelijke werkzaamheden, zijn alle door het AGIN-kantoor te verrichten werkzaamheden die door de Wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: werkzaamheden in het kader van credit-management, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de rechtbank en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

3. Aanvaarding
3.1 Een aan het AGIN-kantoor verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Het AGIN-kantoor is in ieder geval begonnen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.
3.2 Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders verbonden aan het AGIN-kantoor gelden te zijn gegeven aan het betreffende AGIN-kantoor.
3.3 Het AGIN-kantoor aanvaardt nimmer opdrachten tot het bewaken en het tijdig stuiten van de verjaring, tenzij een dergelijke opdracht expliciet aan het AGIN-kantoor is verstrekt en door het AGIN-kantoor schriftelijk is aanvaard. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig stuiten van de verjaring en het bewaken van de verjaringstermijn.
3.4 Het AGIN-kantoor is steeds gerechtigd om de overeenkomst (van opdracht) met onmiddellijke ingang door opzegging tussentijds te beëindigen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) indien naar de mening van het AGIN-kantoor sprake is van een vertrouwensbreuk tussen haar en de opdrachtgever, indien de overeenkomst naar de mening van het AGIN-kantoor onuitvoerbaar is geworden omdat de schuldenaar met onbekende bestemming is vertrokken, indien er geen door het AGIN-kantoor uitwinbare vermogensbestanddelen van de schuldenaar meer voorhanden zijn, indien de opdrachtgever aan het AGIN-kantoor aanwijzingen geeft of verzoeken doet welke het AGIN-kantoor op grond van de Wet en/of de op het ambt van gerechtsdeurwaarder toepasselijke gedragsregels niet kan uitvoeren, of indien opdrachtgever één of meerdere facturen van het AGIN-kantoor onbetaald laat dan wel op verzoek van het AGIN-kantoor nalatig blijft in de betaling van enig voorschot of in het stellen van zekerheid voor de door het AGIN-kantoor gemaakte of te maken kosten.

4. Werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.
4.3 Het staat het AGIN-kantoor vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door het AGIN-kantoor als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 In het geval dat het AGIN-kantoor de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5. Tarieven
5.1 Het AGIN-kantoor berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2 Het AGIN-kantoor heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of het AGIN-kantoor ondanks herinnering zonder bericht laat. Deze gevallen worden voor de berekening van haar vergoeding dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
5.3 Het AGIN-kantoor is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al wat opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Opdrachtgever verleent een onherroepelijke volmacht aan het AGIN-kantoor om alle aan het AGIN-kantoor toekomende bedragen, zowel opeisbaar als (nog) niet opeisbaar te verrekenen met de in de dossiers van de opdrachtgever ontvangen gelden. Een expliciete verrekeningsverklaring door het AGIN-kantoor is niet noodzakelijk, of wordt geacht steeds voor verrekening te zijn gegeven. Wanneer het AGIN-kantoor voor opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling heeft, dan wordt een eventueel positief saldo ten gunste van de opdrachtgever in het ene dossier, aangemerkt als een voorschot ter dekking van gemaakte kosten en/of nog niet betaalde voorschotten in de andere ten behoeve van opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers.
5.4 Het AGIN-kantoor is gerechtigd bij wijze van voorschot, een bepaald bedrag onder zich te houden voor eventueel nog te maken kosten en verschotten in dossiers welke zij in behandeling heeft ten behoeve van opdrachtgever.
5.5 Het AGIN-kantoor is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden of alsnog zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
6.2 Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
6.3 Door het AGIN-kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.
6.4 Voor zover het AGIN-kantoor toch aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever lijdt of zal lijden, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot de directe schade en tot maximaal twee maal het honorarium dat opdrachtgever op grond van deze voorwaarden verschuldigd is aan opdrachtnemer.

7. Voorschotten
7.1 Het AGIN-kantoor is verplicht te vorderen dat de opdrachtgever een door het AGIN-kantoor te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken en/of reeds gemaakte kosten.
7.2 Het AGIN-kantoor is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die het AGIN-kantoor voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8. Betaling
8.1 Voldoening van al wat aan het AGIN-kantoor verschuldigd is dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat het AGIN-kantoor haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd is ter hoogte van de wettelijke rente vanaf de vervaldatum.
8.2 Reclamaties op factuurbedragen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum middels een gemotiveerd schrijven te worden ingediend bij het AGIN-kantoor. Reclamaties op andere wijze gedaan, dan wel later tot het AGIN-kantoor gekomen, zijn van geen waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen. Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijn niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden voor het AGIN-kantoor hebben verricht. Reclamaties geven de opdrachtgever nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
8.3 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de declaratie te voldoen verbeurt de opdrachtgever aan het AGIN-kantoor een contractuele boete ten bedrage van 15% van de openstaande declaratie. Voor zover de opdrachtgever echter niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt het AGIN-kantoor aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door het AGIN-kantoor wordt voldaan. Wat gesteld is in dit artikel is onverminderd het recht op betaling van de declaratie en de verschuldigde contractuele rente.

9. Geschillen
9.1 Op de rechtsverhouding tussen het AGIN-kantoor en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter van de plaats van vestiging van het betreffende AGIN-kantoor, tenzij de Wet anders bepaalt.

10. Wijzigingen
10.1 Het AGIN-kantoor is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen, zonder dat het AGIN-kantoor hiervoor enige compensatie verschuldigd is.

Tarieven voor cliënten zoals behorende bij de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor

11. Definities
11.1 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.
11.2 Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan direct of indirect aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen.
11.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
11.4 Onder schuldenaarstarief wordt verstaan het tarief op basis van het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (stbl.2001, nr. 35) als bedoeld in artikel 240 en artikel 434a Rv.

12. Incassoprovisie
12.1 De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel. Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 266,60 of minder is geïncasseerd, brengt het AGIN-kantoor de cliënt een minimumbedrag van € 40,00 aan incassoprovisie in rekening, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in art. 5.2, in welk geval onderstaande tarieventabel (geïncasseerd) van toepassing is. Voor zaken waarin meer dan € 266,60 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie cumulatief in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt en voor het innen van alimentatie en daaraan verwante vorderingen, waarvoor een incassoprovisie van 15% met een minimum van € 75,00 geldt.

Ontvangst:                                                                  Incassoprovisie (% van ontvangst):
€ 2.500,-- of minder                                                15% (minimum € 40,-)

Meer dan € 2.500,-- t/m                                       Tarief volgens voorgaande schijf + € 10%
€ 5.000,--

Meer dan € 5.000,-- t/m                                       Tarief volgens voorgaande schijven + 5%
€ 10.000,--

Meer dan € 10.000,-- t/m                                     Tarief volgens voorgaande schijven + 1%
€ 200.000,--

Meer dan € 200.000,--                                           Tarief volgens voorgaande schijven + 0,5%
met een maximum van € 6.775,--

13. Advisering
13.1 Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan het AGIN-kantoor verschuldigd een salaris van € 135,00 per uur. Het AGIN-kantoor is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

14. Ambtelijke kosten
14.1 De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van het zogenaamde schuldenaarstarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder (BTAG). Voor het uitbrengen van een exploot waarvoor geen schuldenaarstarief geldt, is de cliënt een vergoeding verschuldigd gelijk aan het tarief voor de betekening van een titel (artikel 2, sub b BTAG). Voor een akte van constatering geldt een uurtarief van € 135,00 met een minimum van € 175,00.
14.2 Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het AGIN-kantoor is te wijten, wordt aan de cliënt de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.
14.3 Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de cliënt niet behoeft door te gaan, wordt aan de cliënt een bedrag van minimaal € 35,00 in rekening gebracht.
14.4 Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht binnen de gebruikelijke kantoortijden (08:30 uur tot 17:30 uur) uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.
14.5 Voor ambtshandelingen die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden (08:30 uur tot 17:30 uur), wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.
14.6 Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die het AGIN-kantoor in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het AGIN-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, voor ieder gewerkt uur een uurtarief van € 135,00 in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt ambtelijke werkzaamheden die langer duren dan de tijd die is inbegrepen in het enkelvoudig schuldenaarstarief alsmede arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke werkzaamheden die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is. De gerechtelijke ontruiming, inbeheerneming, gijzeling, afsluiting, beslaglegging op roerende zaken, bewaarneming en executie tot afgifte worden altijd als bijzonder aangemerkt in de zin van dit artikel. Reistijd wordt berekend van en naar het dichtstbijzijnde AGIN-kantoor van opdrachtnemer, met een korting van 50% op het in dit artikel genoemde uurtarief.
14.7 De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.
14.8 Het AGIN-kantoor belast de bij haar in rekening gebrachte heffing voor toezicht en tuchtrecht door aan haar cliënt. Dit gebeurt in de vorm van een toeslag per geboekt exploot ter hoogte van het laatst door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vastgestelde tarief. Op eerste verzoek van cliënt zal het AGIN-kantoor dit tarief aan de cliënt kenbaar maken.

15. Nakosten/Nasalaris
15.1 Het AGIN-kantoor is gerechtigd om nakosten/nasalaris aan de cliënt in rekening te brengen. Het tarief van de nakosten/nasalaris wordt in de regel bepaald op een half punt van het geliquideerde salaris, dan wel door het liquidatietarief van de rechtbanken, hoven en de Hoge Raad. Voor zover mogelijk worden de nakosten/nasalaris op de veroordeelde partij verhaald en met cliënt verrekend.

16. Externe (informatie-)kosten
16.1 Het AGIN-kantoor is gerechtigd externe (informatie-)kosten aan de cliënt in rekening te brengen, voor zover mogelijk worden deze kosten op de schuldenaar verhaald en met de cliënt verrekend. Voor de navolgende handelingen is verschuldigd:

Informatie BRP:  €  6,00  per  aanvraag
Informatie Inkomsten:  €   6,00 per aanvraag
Informatie RDW:  €   7,50 per aanvraag
Informatie CCBR:  €   6,00 per aanvraag
Informatie KvK:  €   7,50 per inschrijving
Informatie Kadaster:  €  6,00 per bericht
Verwerkingen digitaal beslag register:  €   6,00 per verwerking
Publicatie Staatscourant:  € 10,00 per publicatie

17.BTW
17.1 Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Tarieven voor in Nederland gevestigde tussenpersonen zoals behorende bij de algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor

18. Definities
18.1 De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van alle geïncasseerde bedragen.
18.2 Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, direct of indirect aan de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.
18.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
18.4 Onder schuldenaarstarief wordt verstaan het tarief op basis van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (stbl.2001, nr. 35) als bedoeld in artikel 240 en artikel 434a Rv.

19. Basisvergoeding
19.1 In zaken waarin het AGIN-kantoor een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 35,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

20. Rolwaarneming
20.1 Voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 37,00 met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is.
20.2 Voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht is verschuldigd een bedrag van € 8,25.
20.3 Voor het voorbereiden en bijwonen van comparities van partijen, enquêtes en descentes, door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor is verschuldigd een bedrag van € 135,00 per uur.

21. Afwikkelingskosten
21.1 De afwikkelingskosten worden als volgt berekend over de geïncasseerde bedragen:

Grondslag voor de afwikkelingskosten                     Percentage
Over het eerste tot € 20.000,-                                           5,0 %

Over het meerdere boven € 20.000,-                             2,5 %

22. Ambtelijke kosten, verschotten en kosten overige werkzaamheden
22.1 De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de tussenpersoon doorberekend op basis van het zogenaamde schuldenaarstarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder (BTAG). Voor het uitbrengen van een exploot waarvoor geen schuldenaarstarief geldt, is de tussenpersoon een vergoeding verschuldigd gelijk aan het tarief voor de betekening van een titel (artikel 2, sub b BTAG). Voor een akte van constatering geldt een uurtarief van € 135,00 met een minimum van € 175,00.
22.2 Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het AGIN-kantoor is te wijten, wordt aan de tussenpersoon de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.
22.3 Voor een al in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de tussenpersoon niet behoeft door te gaan, wordt aan de tussenpersoon een bedrag van minimaal € 35,00 in rekening gebracht.
22.4 Voor ambtshandelingen die op de dag van ontvangst van de opdracht binnen de gebruikelijke kantoortijden (08:30 uur tot 17:30 uur) uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.
22.5 Voor ambtshandelingen die buiten de gebruikelijke kantoortijden (08:30 uur tot 17:30 uur) uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.
22.6 Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die het AGIN-kantoor in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het AGIN-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, voor ieder gewerkt uur een uurtarief van € 135,00 in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt ambtelijke werkzaamheden die langer duren dan de tijd die is inbegrepen in het enkelvoudig schuldenaarstarief alsmede arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke werkzaamheden die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is. De gerechtelijke ontruiming, inbeheerneming, gijzeling, afsluiting, beslaglegging op roerende zaken, bewaarneming en executie tot afgifte worden altijd als bijzonder aangemerkt in de zin van dit artikel. Reistijd wordt berekend van en naar het dichtstbijzijnde AGIN-kantoor van opdrachtnemer, met een korting van 50% op het in dit artikel genoemde uurtarief.
22.7 De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de tussenpersoon doorberekend.
22.8 Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale (incasso)werkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de tussenpersoon aan het AGIN-kantoor verschuldigd een salaris van € 135,00 per uur.
22.9 Het AGIN-kantoor is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de tussenpersoon een ander uurtarief overeen te komen.
22.10 Het AGIN-kantoor belast de bij haar in rekening gebrachte heffing voor toezicht en tuchtrecht door aan haar cliënt. Dit gebeurt in de vorm van een toeslag per geboekt exploot ter hoogte van het laatst door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vastgestelde tarief. Op eerste verzoek van de tussenpersoon zal het AGIN-kantoor dit tarief aan de cliënt kenbaar maken.

23. Nakosten/Nasalaris
23.1 Het AGIN-kantoor is gerechtigd om nakosten/nasalaris aan de tussenpersoon in rekening te brengen. Het tarief van de nakosten/nasalaris wordt in de regel bepaald op een half punt van het geliquideerde salaris, dan wel door het liquidatietarief van de rechtbanken, hoven en de Hoge Raad. Voor zover mogelijk worden de nakosten/nasalaris op de veroordeelde partij verhaald en met tussenpersoon verrekend.

24. Externe (informatie-)kosten
24.1 Het AGIN-kantoor is gerechtigd externe (informatie-)kosten aan de tussenpersoon in rekening te brengen, voor zover mogelijk worden deze kosten op de schuldenaar verhaald en met tussenpersoon verrekend. Voor de navolgende handelingen is verschuldigd:

Informatie BRP:  € 6,00  per  aanvraag
Informatie Inkomsten:  € 6,00  per  aanvraag
Informatie RDW:  € 7,50  per  aanvraag
Informatie CCBR:  € 6,00  per  aanvraag
Informatie KvK:  € 7,50  per  inschrijving
Informatie Kadaster:  € 6,00  per  bericht
Verwerkingen digitaal beslag register:  € 6,00  per  verwerking
Publicatie Staatscourant:  € 10,00  per  publicatie

25. BTW
25.1 Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Deze Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die aan het AGIN-kantoor zijn verstrekt na 27 december 2019. Op de tot en met die datum verstrekte opdrachten zijn van toepassing de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en Tarieven. De Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam op 30 oktober 2019 onder nummer 68/2019. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?