Indexering Alimentatie 2020Vaststellen van de Indexering alimentatie 2020


In de Staatscourant is op 29 oktober is de beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020 van de Minister voor rechtsbescherming gepubliceerd waarin de het wijzigingspercentage voor alimentatie is bepaald op 2,5 % met ingang van 1 januari 2020.


De wettelijke regeling van indexering der alimentaties

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd.

Bepalend voor dit percentage is de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Het percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het loonindexcijfer per 30 september voorafgaand aan die eerste januari en het loonindexcijfer per 30 september in het jaar daarvoor. Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt rekening gehouden met de salarissen in het bedrijfsleven, overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentage geldend voor het jaar 2020

Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de wettelijke regelingen per 1 januari 2020 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2018 en per 30 september 2019. Deze bedragen 112,4 respectievelijk en 115,2 hetgeen een procentueel verschil van 2,491 oplevert. Afronding overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2020 met 2,5%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2020 is derhalve bepaald op 2,5.


Percentages geldend voor de jaren tot en met 2019
Wordt uw alimentatie of onderhoudsbijdrage niet betaald? Wij helpen u uw bijdragen te incasseren. De kosten van eventuele beslagmaatregelen komen voor rekening van de schuldenaar. Als u een bijdrage in de rechtshulp ontvangt, de zogenoemde toevoeging, dan loopt u in geval van een negatief incassotraject geen  groot kostenrisico. De meerendeel van de kosten van de executie vallen dan onder de toevoeging.

Vragen over onbetaald gelaten alimentatie? Bel 088-411 12 13 of mail naar info@agintimmermans.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58409.html

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?