Einde van KEI en procesrechtelijke vernieuwingen


Het einde van KEI en procesrechtelijke vernieuwingen


Op 1 oktober 2019 treedt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuwe wetgeving in werking omtrent het civiele procesrecht. Wat zijn de belangrijke vernieuwingen?

Allereerst wordt per 1 oktober 2019 definitief een einde gemaakt aan het digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland(KEI). Een handelsvorderingsprocedure start vanaf die datum dus weer met een papieren dagvaarding. Naar aanleiding van het advies, zullen wij de dagvaardingen voor de Rechtbanken Gelderland of Midden-Nederland aanhouden tot na 1 oktober 2019.
Andere wijzigingen hebben betrekking op een aantal procesrechtelijke vernieuwingen. Zo krijgt de rechter bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van de procedure en kan daardoor maatwerk bieden voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling. Het pleidooi komt te vervallen en hiervoor in de plaats komt de mogelijkheid voor partijen om hun stellingen nader te onderbouwen. De vernieuwingen worden opgenomen in de artikelen 87 t/m 90 nieuw Rv.

De belangrijkste procesrechtelijke vernieuwingen zijn:
  • De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve, in alle gevallen en in elke stand van het geding, een mondelinge behandeling bevelen (art. 87 lid 1 nieuw Rv);
  • De rechter kan overleggen met partijen over het vervolg van de procedure (art. 87 lid 2 sub d nieuw Rv);
  • De rechter kan tijdens de mondelinge behandeling aanwijzingen of bevelen geven voor het verrichten van nadere proceshandelingen (art. 87 lid 2 sub e nieuw Rv);
  • Met voorafgaande toestemming van de rechter kunnen tijdens de mondelinge behandelingen getuigen en partijdeskundigen worden gehoord (art. 87 lid 3 nieuw Rv);
  • De griffier zal, voor zover mogelijk, voorafgaand aan de mondelinge behandeling de partijen berichten over het doel daarvan (art. 87 lid 4 nieuw Rv);
  • De rechter en de partijen krijgen de wettelijke bevoegdheid om vragen te stellen tijdens een mondelinge behandeling, behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven (art. 88 lid 1 nieuw Rv);
  • De rechter krijgt een sterkere regierol ten aanzien van het schikken gedurende de mondelinge behandeling (art. 89 nieuw Rv);
  • De rechter kan bepalen dat het proces-verbaal wordt vervangen door een door of namens hem gemaakte beeld- of geluidsopname (art. 90 lid 7 nieuw Rv).
Vanwege de korte invoeringstermijn worden per 1 oktober 2019 alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft (denk hierbij aan kanton- en civiele dagvaardingszaken). De overige procesreglementen worden uiterlijk 1 januari 2020 aangepast.


Heeft u vragen over de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering? Neem dan gerust contact met ons op via 088-4 11 12 13 of mail naar legal@agintimmermans.nl.
Wij zijn u graag van dienst.


Sabine Kemps
Senior consultant team Legal en Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?