Modernisering faillissementswetAls AGIN Timmermans worden wij regelmatig gevraagd om het faillissement van een schuldenaar aan te vragen. De spelregels van deze procedure staan in de Faillissementswet. Deze wet stamt uit 1896 en is dus sterk verouderd.

Huidige wet:
Volgens de de huidige wet dient de communicatie veelal per brief plaats te vinden en vinden vergaderingen fysiek plaats. Dat gaat ten koste van de efficiency van de procedure. Daarnaast komt het nog vaak voor dat de crediteur al “in de wandelgangen” heeft gehoord dat de schuldenaar failliet zou zijn verklaard, maar strookt dat niet met de inhoud van het online insolventieregister. Er wordt dan gebeld met de griffie wat onnodig en tijdrovend is.

Modernisering:
De wetswijzing beoogt op dit punt verbetering, doordat de uitspraak van het faillissement onverwijld in de Staatscourant én terstond moet worden ingeschreven in het centrale insolventieregister. Het handelsverkeer is hierbij gebaat. Ook wordt er in de nieuwe wetgeving de mogelijkheid geboden om –naast fysiek- ook via elektronische weg met elkaar te vergaderen en te communiceren. Dat is een grote stap vooruit, omdat schuldeisers dan sneller en beter op de hoogte gehouden kunnen worden. Verder is uit de praktijk gebleken dat de faillissementsprocedure vaak erg lang kan duren. Dat komt doordat schuldeisers soms lang wachten met het aanmelden van hun vorderingen. Het kost de curator dan veel tijd om deze te behandelen. De nieuwe wetgeving hanteert strengere regels en bepaalt dat vorderingen uiterlijk veertien dagen voor de dag van de eerste verificatievergadering moeten worden ingediend bij de curator, tenzij de rechter-commissaris anders bepaalt. Vorderingen die later worden ingediend worden niet ter verificatie in behandeling genomen. Dat lijkt een harde maatregel, echter wordt in het insolventieregister voortaan duidelijk de uiterste dag van indiening vermeld. Als het faillissement eindigt door een gesloten akkoord met de schuldeisers, en een vordering is niet tijdig ingediend, dan loopt de schuldeiser het risico dat zijn vordering niet langer afdwingbaar is. De schuldeiser moet dan bewijzen dat hij redelijkerwijs niet in staat was de vordering tijdig in te dienen. 

Conclusie:
Samengevat wordt de huidige Faillissementswet door de wijziging strenger, maar –hopelijk- ook transparanter en moderner. De tijd zal dit leren. Bij koninklijk besluit zal worden bepaald wanneer de wetswijziging in werking zal treden.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?