Belangrijkste wijzigingen Wet vereenvoudiging beslagvrije voetOp 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking.  Een belangrijke wijziging is dat met het in gebruik nemen van een generieke digitale rekentool de berekening van de beslagvrije voet op uniforme wijze wordt uitgevoerd.    

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wijzigt artikelen in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten die betrekking hebben op de berekening en vaststelling van de beslagvrije voet. De wetgeving omtrent de beslagvrije voet wordt gemoderniseerd. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet beoogt een transparante en eenvoudig te controleren norm voor de berekening en vaststelling van de beslagvrije voet. De wet streeft naar transparantie voor zowel schuldenaren als schuldeisers. 

De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen dat de schuldenaar mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen van een schuldenaar, maar ook met bijvoorbeeld de woonkosten, de premie ziektekostenverzekering en mogelijke inkomsten van een partner. De exacte hoogte van de beslagvrije voet wordt vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder op basis van de bij hem bekende informatie.

Waar de schuldenaar onder de oude wet- en regelgeving nog een informerende rol had met betrekking tot het aanleveren van de juiste informatie, heeft de schuldenaar onder de nieuwe wet- en regelgeving slechts nog een controlerende rol. De gerechtsdeurwaarder is niet meer afhankelijk van de schuldenaar voor het ontvangen van de juiste informatie, maar kan deze informatie opvragen met behulp van een generieke rekentool welke is aangesloten op de noodzakelijke registers.

We hebben voor u de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt:

1) De nieuwe wet- en regelgeving kent een vaste beslagvolgorde:

De wetgever heeft een vaste beslagvolgorde geïntroduceerd om het beslag dat wordt gelegd op periodieke inkomsten zoveel mogelijk te centraliseren bij één inkomstenbron (art. 475c RV).

2) Belangrijkste wijzigingen voor de nieuwe berekening van de beslagvrije voet:

- De 95%-regeling, de beslagvrije voet bestaat in basis uit 95% van de voor die categorie geldende bijstandsnorm. Het idee hierachter van de wetgever is dat iedereen, ook de mensen met een laag inkomen, moet worden geprikkeld om schulden af te lossen en aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

- De beslagvrije voet wordt in beginsel berekend aan de hand van twee factoren, namelijk de leefsituatie en de hoogte van het inkomen. Deze gegevens kunnen door de gerechtsdeurwaarder worden opgevraagd met behulp van de generieke rekentool die is aangesloten op het UWV en BRP.

Door gebruik van de generieke rekentool, wordt de berekening van de beslagvrije voet op uniforme wijze uitgevoerd. Gegevens hoeven niet meer verzameld te worden door de gerechtsdeurwaarder bij de schuldenaar en de derde.

3) De controlerende rol van de schuldenaar:

Na beslaglegging ontvangt de schuldenaar van de gerechtsdeurwaarder de stukken met betrekking tot het gelegde beslag. De schuldenaar wordt aan de hand van een modelformulier (welke uniform wordt gebruikt door alle gerechtsdeurwaarders) geïnformeerd over hoe de beslagvrije voet tot stand is gekomen. De schuldenaar heeft vervolgens vier weken de tijd om de gerechtsdeurwaarder te informeren over een onjuiste berekening. Indien gegevens onjuist blijken en meldt de schuldenaar dit binnen de termijn van vier weken, dan moet hier – voor zover dit een hogere beslagvrije voet tot gevolg heeft – vanaf datum beslaglegging rekening mee worden gehouden. Meldt de schuldenaar zich ná de termijn van vier weken, dan hoeft er pas vanaf de datum melding rekening mee worden gehouden.

4) Een beslagvrije voet bij een bankbeslag:

De beslagvrije voet zal ook van toepassing zijn bij het leggen van bankbeslag. Deze regeling moet voorkomen dat de regeling van de beslagvrije voet wordt doorkruist doordat er beslag wordt gelegd op de bankrekening van de schuldenaar in plaats van op het loon of de uitkering zelf om daarmee de beslagvrije voet te omzeilen. Daarnaast geldt voor de gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2021 een bevragingsbevoegdheid bij de banken.

De hierboven genoemde wijzigingen dienen een te laag vastgestelde beslagvrije voet te voorkomen. De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. De digitale rekenmodule is volledig ontwikkeld door de SNG en inmiddels geïmplementeerd in ons systeem. Schuldenaren/klant-debiteuren kunnen hun beslagvrije voet controleren via www.schuldenwijzer.nl. Zij kunnen op die website eigen gegevens handmatig invoeren en vervolgens controleren of de vastgestelde beslagvrije voet klopt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via T. 088 411 12 13


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?