Voorstel wijziging griffierechten


Voorstel wijziging griffierechten

In diverse verdragen (waaronder in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden) is het grondrecht opgenomen dat elk individu ter bepaling van zijn of haar burgerrechtelijke rechten of verplichtingen toegang moet hebben tot een onafhankelijke onpartijdige rechter.

Een verdragsbepaling als de bovenstaande is feitelijk slechts iets waard als een land zijn procedures zo ingericht heeft dat elk individu het zich financieel ook kan veroorloven om zich tot de rechter te wenden teneinde zijn of haar burgerrechtelijke rechten of verplichtingen te laten vaststellen. In een poging om de rechtspraak kostendekkend te maken zijn de griffierechten (de vergoeding welke de eisende partij en soms ook de gedaagde partij aan de rechtbank moet betalen om de zaak te laten beoordelen) zodanig gestegen dat vooral het midden– en kleinbedrijf voor kleinere vorderingen de gang naar de rechter niet meer maakte.
Met het concept wetsvoorstel  “Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken” dat op 29 juli 2019 voor internetconsultatie is aangeboden wordt beoogd daar enige verandering in aan te brengen.

Opvallend aan het concept wetsvoorstel is dat de griffierechten voor procedures bij de handelskamer van de rechtbanken (doorgaans vorderingen hoger dan EUR 25.000,--) met gemiddeld 30% zullen stijgen. Die stijging maakt het mogelijk om de griffierechten in kantonprocedures wat meer te differentiëren. Zo hanteert de kamer voor kantonzaken op dit moment drie griffierechtcategorieën. Als het concept wetsvoorstel tot Wet wordt verheven zullen dat er zes worden. Vooral voor procedures met een vordering niet hoger dan EUR 5000,00 zal het griffierecht dalen, ten hoogste met 35%. Daarentegen stijgt het griffierecht in kantonprocedures voor vorderingen boven de EUR 5000,00 juist weer met een percentage tot ten hoogte van 35%.

Zoals wij het zien verbetert het concept wetsvoorstel voor lagere vorderingen zeker de toegang tot de rechter door middel van lagere griffierechttarieven, maar levert het wetsvoorstel in zijn algemeenheid slechts een verschuiving van de lasten van de ene naar de andere justitiabele op. Het is dus maar de vraag of dit concept wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep passeert. Vanzelfsprekend zullen wij u van deze en andere relevante ontwikkelingen graag op de hoogte houden.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?