Gerechtelijke ontruiming; een taak van de gerechtsdeurwaarder!


Gerechtelijke ontruiming; een taak van de deurwaarder!

Regelmatig besteden we intern en extern bij AGIN Timmermans aandacht aan de gerechtelijke ontruiming. Natuurlijk doen we er alles aan om ontruiming te voorkomen, want voor alle betrokken partijen is een ontruiming van een woning of bedrijfspand een uiterste middel van executie. Desondanks is een ontruiming in sommige gevallen niet te voorkomen. Als gerechtsdeurwaarder doen wij er in die gevallen alles aan om de ontruiming soepel en binnen de wettelijke kaders te laten verlopen, waarbij wij de rechten en belangen van alle partijen bewaken. 
Met verbazing namen we dan ook kennis van een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. In dit geschil was sprake van een schuldeiser die de ontruiming had laten uitvoeren zonder bijstand van een gerechtsdeurwaarder.

De wettelijke taak van de gerechtsdeurwaarder

Op grond van het bepaalde in artikel 556 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient de gedwongen ontruiming door een deurwaarder te geschieden. Met de in dit artikel neergelegde norm wordt een schadevrije afvoer en bewaring van aan de geëxecuteerde toebehorende goederen gewaarborgd en tevens dat de ontruiming op een behoorlijke wijze plaatsvindt. Immers, de gerechtsdeurwaarder is de ambtenaar met alle ervaring en expertise op dit gebied. Daarbij valt niet alleen te denken aan afvoer en opslag van zaken, maar ook correcte kennisgeving aan de geëxecuteerde van de ontruiming en de wettelijk voorgeschreven mededeling aan het college van B&W. De wettelijk voorgeschreven termijnen zijn daarbij vanzelfsprekend.

Onrechtmatigheid ontruiming zonder gerechtsdeurwaarder

In de hierboven aangehaalde procedure stond vast dat de ontruiming van een perceel zonder inschakeling van een deurwaarder had plaatsgevonden. De geëxecuteerde was daarmee van mening dat de executant onrechtmatig jegens hem gehandeld had. De rechter gaat mee in dit standpunt. Immers, door zonder gerechtsdeurwaarder te ontruimen had de executant gehandeld in strijd met een wettelijke plicht. De executant betwist dat niet, maar voert vervolgens aan dat de ontruiming daarmee nog niet als onrechtmatig tegenover de geëxecuteerde kan aangemerkt, omdat die bij de ontruiming niet in enig belang is geschaad. Met dat argument maakt de rechter korte metten. Zoals hiervoor omschreven strekt de bepaling in artikel 556 lid 1 Rv wel degelijk tot bescherming van de geëxecuteerde en tot bescherming van de schade die deze stelt te hebben geleden.

De rechter gaat nog een stap verder als het gaat om de kosten van de ontruiming. In beginsel komen de (vaak hoge!) kosten van een gedwongen ontruiming op de voet van artikel 237 lid 4 Rv ten laste van de geëxecuteerde. Daarbij is wel vereist dat de kosten in de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Waar met de aanwijzing van een gerechtsdeurwaarder – als degene die bij uitsluiting bevoegd is een gedwongen ontruiming te effectueren – wordt beoogd eigenrichting te voorkomen en een behoorlijke wijze van ontruiming te waarborgen, mag ervan uit worden gegaan dat de ontruiming behoorlijk heeft plaatsgevonden en de daarbij gemaakte kosten redelijk zijn. In dit geval slaagt de executant er niet in en komen de kosten van meer dan € 50.000,00 voor haar rekening.

Expertise AGIN Timmermans

Bij AGIN Timmermans doen we er alles aan om een ontruiming te voorkomen. Maar in die gevallen waarin een ontruiming geëffectueerd moet worden, doen wij dat efficiënt, met in acht neming van alle wettelijke bepalingen en met zo min mogelijk kosten. Niet voor niets hebben wij afspraken met professionele en betrokken partijen die bij de uitvoering van de ontruiming ondersteunen. In uw belang, maar óók in dat van de schuldenaar. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen als u een ontruimingsvonnis ten uitvoer wenst te leggen. Wij zijn u graag van dienst! 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?