De "Rotterdamse Regelrechter", snel, laagdrempelig en goedkoopDe "Rotterdamse Regelrechter" is een snel, laagdrempelig en een goedkoop alternatief.
Als men in Nederland de hulp van een rechter nodig heeft,  dan zijn daar een aantal manieren voor om die hulp te vragen. Gewoonlijk richt één partij zich door middel van een dagvaarding, verzoekschrift  -of thans een procesinleiding- tot de rechter en roept hij daarbij één of meerdere andere partijen op om ook bij die rechter te verschijnen.
 

Een haast vergeten bepaling lijkt artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te zijn. Daarin is kort gezegd bepaald dat partijen in zaken waarover zij vrijelijk mogen belslissen, zich ook samen tot de kantonrechter van hun keuze mogen wenden en zijn beslissing mogen inroepen. Aan deze procedure kleven dan nauwelijks vormvereisten, behalve het feit dat partijen het na het ontstaan van het geschil met elkaar eens moeten zijn geworden dat men samen de hulp van de kantonrechter wil inroepen. Het kan dus niet al bij voorbaat in algemene voorwaarden geregeld worden.
 

De Rechtbank Rotterdam was deze ‘vergeten’ bepaling in elk geval nog niet vergeten. Zij heeft deze aangegrepen voor een nieuwe procedure, de zogenaamde Rotterdamse regelrechter. Hiervoor is in september 2018 een pilot gestart.
 

De Rotterdamse regelrechter beoogt een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure voor bedrijven en burgers te bieden in arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies.  Waar bij een normale procedure de focus ligt op het verschaffen van informatie aan de rechter zodat deze een beslissing kan nemen, moeten partijen bij de Rotterdamse regelrechter zelf aan de bak. Zij moeten bereid zijn tot een goed gesprek met elkaar, waarbij de rechter hen ondersteunt, onderzoekt op welke wijze partijen het geschil samen kunnen oplossen en partijen zo nodig ook adviseert.
 

Bij de Rotterdamse regelrechter worden in beginsel geen processtukken ingediend. Zodra de (griffie van de) regelrechter heeft vastgesteld  dat partijen samen zijn hulp willen inroepen ontvangen zij beiden een uitnodiging voor een bijeenkomst (vergelijkbaar met een comparitie). Op die bijeenkomst wordt vervolgens al het werk gedaan, beide partijen lichten hun standpunten toe, gaan in gesprek met elkaar en kunnen over en weer verzoeken doen en vorderingen instellen. Lukt het hen om het geschil op te lossen, dan legt de rechter dat vast. Lukt dat niet, dan beslist de rechter zelf.
 

Verder dient te worden opgemerkt dat de bevoegdheid van de Rotterdamse regelrechter niet beperkt is tot het arrondissement Rotterdam. Omdat zijn bevoegdheid is gebaseerd op artikel 96 RV kunnen ook partijen buiten het arrondissement Rotterdam op hem een beroep doen, als zij het samen maar eens zijn. In beginsel kunnen ook buitenlandse partijen een beroep doen op de Rotterdamse regelrechter, maar dan is wel een vereiste dat het geschil voldoende aanknopingspunten heeft met de Nederlandse rechtssfeer en de Nederlandse rechter dus überhaupt rechtsmacht heeft.
 

Op één punt dienen partijen die zich op de voet van artikel 96 RV tot de Rotterdamse regelrechter wenden wel te letten. Dat is het feit dat tegen die beslissing in beginsel geen hoger beroep open staat, tenzij partijen zich dat recht op grond van artikel 333RV hebben voorbehouden.
 

Hoewel de Rotterdamse regelrechter vanzelfsprekend niet voor alle problemen de oplossing is, zien wij hierin wel een meerwaarde. Het biedt partijen die nog op redelijke voet met elkaar omgaan een mogelijkheid om hun geschillen tegen relatief geringe kosten (particulieren betalen EUR 39,50) zelf op te lossen door tussenkomst van een professional, de rechter. De meerwaarde van de Rotterdamse regelrechter ten opzichte van mediation is dat deze professional (de rechter) het geschil uiteindelijk ook zelf kan beslechten als partijen dat zelf onverhoopt toch niet mocht lukken, terwijl een mediator dat niet kan, althans geen beslissing kan nemen die ook direct rechtens afdwingbaar is.

De maatschappij verandert en de Rechtbank Rotterdam doet naar onze mening een goede stap om de rechtspraak daar op een praktische wijze op te laten aansluiten.
 

Wilt u ook een procedure bij de Rotterdamse regelrechter starten, dan kunt u door middel van de bijgaande link een aanvraagformulier downloaden:


Heeft u nog vragen of deze laagdrempelige procedure ook voor u geschikt zou kunnen zijn, aarzelt u dan niet en bel ons voor een vrijblijvend advies.

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?